O projektu

Příprava projektu začala v roce 2008. Projektový záměr vychází z podrobné analýzy situace v ZŠ a MŠ Dolní Břežany a v regionu obecně, ze které vyplynulo následující:

 • Rostoucí počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Absence programů pro děti nadané
 • neexistence poradenského centra (pedagogicko-psychologického) v regionu
 • dlouhé čekací lhůty v pražských centrech
 • nedostateční zpětná vazba směrem k škole samé, k učitelům i rodičům

Projekt byl dne 12. 10 2009 schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 -  Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizace projektu začala v prosinci 2009. Do 31. 12. 2011 byl projekt plně financován z tohoto operačního programu. Od 1. 1. 2012 projekt běží v období 5ti leté udržitelnosti.

 

AKTIVITY PROJEKTU

 • Screening a diagnostika
 • Práce s dětmi a žáky se SVP a dětmi a žáky nadanými
 • Jak na domácí přípravu + konzultace rodičů
 • Nové poznatky a produkty a jejich implementace do ŠVP a do výuky
 • Odborné vedení pedagogů a jejich další vzdělávání
 • Regionální spolupráce

Cílem projektu je vytvořit odborné poradenské pracoviště zaměřené na komplexní psychologickou, speciálně-pedagogickou, logopedickou a další odbornou péči. Důraz je kladen na komplexnost a provázanost aktivit projektu. Podmínkou je vzájemná informovanost a spolupráce jednotlivých zaměstnanců  pracoviště, učitelů MŠ, ZŠ a rodičů. Cílem této spolupráce je ucelený obraz dítěte – žáka (diagnostika) a následné vypracování programu péče o každého klienta. Všechny získané poznatky budou zpětně promítnuty do ŠVP a samotné výuky.

Projekt dále počítá s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a s navázáním spolupráce s odbornými a pedagogickými zaměstnanci z regionu. Projekt tak velmi přispěje k zvýšení kvality a efektivnosti výuky Projekt je přímo zaměřen na problematiku rovných příležitostí. Hlavní cílovou skupinou jsou děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (děti a žáci se SPU, se sociálním znevýhodněním, z málo podnětného rodinného prostředí) a děti nadaní.

Na rozvoj dětí mají největší vliv dospělí v jeho okolí (rodina, škola). Proto jsou do projektu zařazeni jako cílová skupina i rodiče a pedagogičtí pracovníci. Díky realizaci projektu by všechny děti a žáci by měli dostat stejnou možnost kvalitní výuky při respektování jejich individuálních možností a talentu tak, aby byli motivování dále se vzdělávat a jednou našli co nejlepší uplatnění na trhu práce.

 
   
Výstupy projektu Metodika pro nadané děti.pdf 609.978 kB
Výstupy projektu Školní vzdělávací program.pdf 3975.642 kB
Výstupy projektu Prevence v MS.pdf 211.81 kB
Výstupy projektu MPP_Břežany_2010_2011.pdf 99.27 kB
Výstupy projektu Výuka angličtiny - jazyky bez bariér.pdf 1486.807 kB
 
 
Web-soul
Copyright © 2011 Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2