Služby speciálního pedagoga

V rámci služeb speciálního pedagoga nabízí pracoviště tyto služby:
Speciálně pedagogická diagnostika
Na základě žádosti zákonných zástupců lze provést speciálně pedagogické vyšetření s cílem najít příčiny obtíží a nejvhodnější řešení pro dítě i rodinu jako celek. Speciálně pedagogická diagnostika se u dětí zaměřuje zejména na:
-          diagnostika zaměřená na výukové obtíže (především v českém jazyce):  obsahuje přímou práci s dítětem, anamnestický rozhovor s rodičem, krátkou závěrečnou konzultaci, doba trvání 2-3 hodiny (záleží na rozsahu obtíží a tempu práce dítěte)
-          diagnostika zaměřená na výukové obtíže v matematice:
orientační diagnostika s cílem doporučení postupů rozvoje matematických dovedností: obsahuje přímou práci s dítětem, anamnestický rozhovor s rodičem, krátkou závěrečnou konzultaci, doba trvání 3 hodiny (záleží na rozsahu obtíží a tempu práce dítěte)
komplexní diagnostika s cílem podrobného popisu jednotlivých dovedností dítěte a vypracování zprávy pro školu: obsahuje přímou práci s dítětem, anamnestický rozhovor s rodičem, krátkou závěrečnou konzultaci, doba trvání 4 hodiny (záleží na rozsahu obtíží a tempu práce dítěte)
Při diagnostice jsou používány standardizované testy.
Speciálně pedagogické  poradenství
Konzultace může být jednorázová nebo opakovaná. Další postup bude zvolen po dohodě s rodičem (vyšetření, individuální práce s dítětem, atd.).
-          konzultace s rodičem - úvodní konzultace: rozbor problému, doporučení dalšího postupu, popř. opakované konzultace
-          konzultace s dalšími odborníky, pedagogy – dle zájmu rodičů klienta
-          Individuální konzultace zaměřené na výukové obtíže pro žáky 2. stupně a SŠ (rozbor obtíží s žákem i rodiči, způsoby učení, doporučení vhodných postupů)
Speciálně pedagogické nápravy pro děti a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
Jedná se o potíže se čtením, psaním, s matematikou, s koncentrací pozornosti atd. Nápravy probíhají běžnými reedukačními a kompenzačními postupy nebo za využití programů.
-          percepčně motorická nápravná cvičení - diagnostický a tréninkový program, který umožňuje zjistit dílčí oslabení výkonu dítěte a pomocí jednoduchých a pravidelných cvičení tato oslabení zkorigovat. Je vhodný pro děti od 5- 6ti let.
Délka cvičení dle potřeb dítěte, frekvence schůzek 1x za 2 až 4 týdny cca 50 min. s účastí rodiče.
-          MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a malé školáky – Program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.  Je určen dětem před vstupem do školy, po OŠD nebo v první třídě.
Délka trvání 15 lekcí, frekvence schůzek 1x za 14 dní s účastí rodiče.
-          KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti u dětí s SPU, s potížemi v koncentrací pozornosti, s hyperaktivitou, ale i pro děti pomalé, neurotické. Cílem programu je zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti, zažití úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny, odbourání časového stresu, celkové zlepšení ve školní práci. Je vhodný pro děti mladšího školního věku ve věku od 8 do 12ti let.
Délka trvání 15 týdnů, frekvence schůzek 1x za  14 dní s účastí rodiče.
-         KUPREV - primárně preventivní program pro děti od 4 let věku až do nástupu povinné školní docházky, popř. pro děti mladšího školního věku. Pomáhá dětem orientovat se v běžném denním životě, učí je komunikovat s lidmi ve svém okolí a vhodně řešit situace, se kterými se dítě setkává.
Pracuje se ve dvojici rodič - dítě pod vedením spec. pedagoga, frekvenci schůzek určí odborník
-         HYPO - Rozvíjející program pro děti s problémy percepčně – kognitivních funkcí. Pracuje se individuálně, formou domácího cvičení, pod vedením speciálního pedagoga. Cílem je posílení pozornosti, rozvoj paměti, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, stimulace řeči a myšlení. Je určen dětem před vstupem do školy, po OŠD nebo v první třídě.
Pracuje se individuálně, formou domácího cvičení, pod vedením speciálního pedagoga. Délka trvání 12 - 15 týdnů, frekvence schůzek 1x za 14 dní s účastí rodiče
-         Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování - program je určen dětem přibližně od 5 let, horní věková hranice není omezena. Stimulační program, který má za cíl upevňování a rozvoj kognitivních, tedy poznávacích funkcí. Metodika se opírá o cvičné sešity, které Feuerstein nazývá instrumenty. Cílem není jen zvládnutí jednotlivých úkolů instrumentu, ale především rozvoj učebního potenciálu každého dítěte, lepší orientace ve světě a kvalitnější zvládání úkolů ve škole i v běžném životě.
Pracuje se jednotlivě nebo v malých skupinkách, respektuje se individuální tempo každého dítěte. Délka schůzek 60 minut nejméně 1x týdně

Odborné semináře pro rodiče


     
 
 
Web-soul
Copyright © 2011 Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2