Služby psychologa

V rámci psychologického poradenství nabízí pracoviště tyto služby:
Psychodiagnostika
Na základě žádosti zákonných zástupců lze provést kompletní psychologické vyšetření s cílem najít příčiny obtíží a nejvhodnější řešení pro dítě i rodinu jako celek. Psychologická diagnostika se u dětí zaměřuje zejména na:
-          úroveň a rozložení intelektových schopností (Je dítě v některé oblasti velice  šikovné a v jiné se mu naopak nedaří?), spadá sem i diagnostika  nadprůměrného intelektového nadání dítěte včetně jeho specifik
-         zjištění úrovně školní zralosti dítěte - zjištění připravenosti dítěte na vstup do školy v oblasti zrakového, sluchového vnímání, řeči, motoriky, grafomotoriky, rozumových schopností, pracovní zralosti, soustředění, emoční a sociální zralosti (Je moje dítě dost šikovné pro zvládnutí školních požadavků? Mám zvažovat odklad školní docházky? Mohu uvažovat o předčasném nástupu do školy?)
-          specifické poruchy učení a chování (Nesoustředí se dítě na výuku, má potíže v oblasti přípravy do školy, potíže ve psaní, čtení, matematice?)
-          hledání příčin školního neúspěchu
-         osobnostní faktory (Je dítě hodně nesmělé, nesamostatné nebo naopak vzpurné, trpí trémou, je úzkostné ?)
-         kariérové poradenství a volbu povolání ( pomoc při zvažování studijních předpokladů dítěte a orientace při volbě dalšího vzdělávání - profiorientace)
Při diagnostice jsou používány standardizované psychologické testy.
Psychologické poradenství a následná péče
Při konzultaci s psychologem se můžete podělit o starost s jakou přicházíte a společně budete v rozhovoru hledat vhodnou formu pomoci. Konzultace může být jednorázová nebo opakovaná. Další postup bude zvolen po dohodě s rodičem (vyšetření, individuální práce s dítětem, rodinné poradenství atd.).
-          Konzultace a individuální práce s dětmi s osobními nebo sociálně vztahovými problémy  
-         Poradenské konzultace rodičům dětí v oblasti výukových potíží, výchovných postupů nebo vztahových potíží
-         Poradenské vedení rodin (pomoc v různých vývojových fázích rodiny – narození prvního dítěte, stanovování hranic, nejistota rodičů v některých výchovných postupech, komunikace v rodině apod.)
-         Konzultace s pedagogickými pracovníky (v případě souhlasu rodičů) u dětí, kterým je poskytována diagnostická nebo intervenční péče v RPP

Odborné semináře pro rodiče rodiče se zaměřením na témata předškolní výchovy, školní zralosti, školní výkon aj.


 

     
 
 
Web-soul
Copyright © 2011 Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2