Maxík - individuální kurz pro předškoláky a malé školáky

Maxík - stimulační program pro předškoláky a malé školáky. 

Program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.  Je určen dětem před vstupem do školy, po odkladu školní docházky nebo v první třídě.

Během lekcí se rodiče společně s dětmi věnují činnostem, které jsou zaměřeny na rozvoj dílčích funkcí v těchto oblastech:

Oblast zraková 
(zrakové rozlišování, zraková paměť, vizuomotorika)

Oblast sluchová
(sluchové vnímání, sluchové rozlišování a sluchová paměť)

Oblast prostorové orientace
(v okolí, ve kterém se dítě pohybuje, orientace na vlastním těle, na ploše)

Oblast seriality
(řazení stále se opakujících běžných činností za sebou)

Oblast intermodality
(intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání)

Grafomotorické dovednosti
(správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní)

Koncentrace pozornosti
(zaměření, udržení a usměrnění pozornosti a soustředění se na zadaný úkol)

Nácvik nových pohybových stereotypů
(stabilní postoj, rovnováha, správné sezení, správné a zdravé dýchání)

Délka trvání kurzu je 15 lekcí, frekvence schůzek 1x za 14 dní s účastí rodiče.

   
 
 
Web-soul
Copyright © 2011 Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2